Բառի հիմնադրամը

Ժողովրդավարությունն ինքնակառավարում է

Հարոլդ Վալդվին Փերվիվալ